Golden Cars Services
Μεταφορές Καταναλωτικών Προϊόντων

X.Y.K.

1. Σκοπός

Η εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης είναι γεγονός που φέρνει μαζί του αλυσιδωτές εξελίξεις στην αγορά. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να μείνει εκτός αυτών ο κόσμος των ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών υπηρεσιών. Σε ένα επικοινωνιακό οικοσύστημα που η ταχύτητα προσαρμογής και ευελιξίας στις όποιες προκλήσεις πρέπει να είναι άμεση, η διαμόρφωση του ΧΑΡΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ είναι σημαντική προϋπόθεση για την ενημέρωση τους σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τον τρόπο διασφάλισης του απορρήτου αλλά και την εν γένει προστασία τους. Και τούτο γιατί ο καταναλωτής πρέπει να έχει την πληροφόρηση εκείνη που θα τον θωρακίζει γνωστικά ώστε να μπορεί να συγκρίνει μεταξύ των εταιρειών και τελικά να επιλέξει εκείνη που του προσφέρει όλα τα εχέγγυα ποιοτικής εξυπηρέτησης. Παράλληλα με την υιοθέτηση του θεσμού της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, καθιερώνεται ως αναφαίρετο δικαίωμα του χρήστη των ταχυδρομικών υπηρεσιών η διερεύνηση των παραπόνων του με διαφανή, απλό και ανέξοδο τρόπο.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τηρεί το απόρρητο της αλληλογραφίας.
Διασφαλίζει την ασφάλεια του δικτύου της.
Τηρεί τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς για τη μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων.
Διασφαλίζει την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του καθεστώτος απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και/ή από συλλογικές συμβάσεις που έχουν τύχει διαπραγμάτευσης από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.
Διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την εμπιστευτικότητα των διαβιβαζομένων ή αποθηκευόμενων πληροφοριών και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
Τηρεί τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και της χωροταξίας Προσκομίζει στην Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις συμμόρφωσης από τις αρμόδιες αρχές για τα ανωτέρω, μετά από αίτημά της.
Λαμβάνει μέτρα, ώστε να μην διακυβεύεται η εθνική άμυνα και ασφάλεια, και να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές.
Διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών.
Διασφαλίζει τη συνεχή παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών τους καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της αδείας τους.
Διασφαλίζει ότι τα τιμολόγια τους πληρούν τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και τους κανόνες διαφάνειας, δημοσιεύονται κατάλληλα και κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ.
Τηρεί και δημοσιοποιεί Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον χρήστη − καταναλωτή (Χ.Υ.Κ), ο οποίος να περιλαμβάνει, κυρίως, τα στοιχεία της επιχείρησης, τα χαρακτηριστικά κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου επίδοσης και των προβλεπομένων αποζημιώσεων), αναλυτικό τιμοκατάλογο, στοιχεία της Ατομικής Σύμβασης, καθώς και ενημέρωση για τις διαδικασίες εξέτασης παραπόνων και την επιτροπή επίλυσης διαφορών με τη συμμετοχή εκπροσώπου των χρηστών και με δικαίωμα παράστασης του ενδιαφερόμενου χρήστη.
Ειδικώς, σε ότι αφορά στον Χ.Υ.Κ. στην ηλεκτρονική του μορφή, αυτός θα πρέπει να είναι, εύκολα και γρήγορα, ανακτήσιμος από κάθε ενδιαφερόμενο, εντός της επίσημης ιστοσελίδας (site) της επιχείρησης.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει διακριτή διασύνδεση (link) του Χ.Υ.Κ. στην αρχική ηλεκτρονική σελίδα (homepage) της επιχείρησης.
Παρέχει στην Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν αιτήματος αυτής, κάθε απαραίτητη πληροφορία και στοιχείο προς έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου, την εκτέλεση των αποφάσεών της, καθώς και για σαφώς καθορισμένους στατιστικούς σκοπούς.
Όσα στοιχεία θεωρεί η επιχείρηση εμπιστευτικά τα υποβάλλει διακριτά από τα μη εμπιστευτικά στοιχεία, με την ένδειξη «Εμπιστευτικό». Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετική προθεσμία, οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στην Ε.Ε.Τ.Τ., εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, από το σχετικό αίτημα της Ε.Ε.Τ.Τ.
Τηρεί Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.), το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση και εντοπισμό του ταχυδρομικού αντικειμένου ταχυμεταφορών και την ενημέρωση των χρηστών-καταναλωτών για τη διακίνηση της αποστολής τους, μέσω ιδίως διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου και να ενημερώνεται για κάθε μεταβολή των στοιχείων που αφορούν στην ταυτότητα ή τη διακίνηση του ταχυδρομικού αντικειμένου, κατά τη διαδρομή του, από τον αποστολέα έως τον παραλήπτη. Η καταχώρηση του ταχυδρομικού αντικειμένου είναι μονοσήμαντα ορισμένη στο Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. της αδειοδοτημένης επιχείρησης και του δικτύου της.
Σε περίπτωση συνεργασίας με άλλες ταχυδρομικές επιχειρήσεις, ανταλλάσσει, με τα πληροφοριακά συστήματα αυτών, πληροφορίες που έχουν σχέση με την παρακολούθηση και τον εντοπισμό του ταχυδρομικού αντικειμένου και με την πληροφόρηση των χρηστών – καταναλωτών. Έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης, διαχείρισης και διακράτησης για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των έξι (6) μηνών, ιδίως, των παρακάτω πληροφοριών για κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο : Αριθμό ή κωδικό ταυτοποίησης ταχυδρομικού αντικειμένου Στοιχεία αποστολέα-παραλήπτη Ημερομηνία, τόπο και ώρα παραλαβής Ημερομηνία, τόπο και ώρα επίδοσης και όνομα ατόμου που παρέλαβε το ταχυδρομικό αντικείμενο βάρος ή κλιμάκιο βάρους ταχυδρομικού αντικειμένου, είδος ταχυδρομικού αντικειμένου με ελάχιστη διάκριση σε φάκελο-δέμα, Ημερομηνία/ες και ώρα/ες αποτυχημένων προσπαθειών επίδοσης. Προσαρτά Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.) στο ταχυδρομικό αντικείμενο το οποίο πρέπει να φέρει, κατ’ ελάχιστον, την επωνυμία ή και τον διακριτικό τίτλο, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης−κατόχου της Γενικής Άδειας, την ένδειξη Ε.Ε.Τ.Τ.: «Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Ε.Ε.Τ.Τ., ΑΜ: 21-053», με κατάλληλου μεγέθους γραμματοσειρά, ώστε να διακρίνεται ευκρινώς από τους χρήστες το μοναδικό αριθμό ή κωδικό ταυτοποίησης ταχυδρομικού αντικειμένου που είναι απαραίτητος για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό του ταχυδρομικού αντικειμένου από το Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. της επιχείρησης, τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη. Στις περιπτώσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά αντικείμενα μαζικώς, βάσει σύμβασης, είναι δυνατή η χρήση απλοποιημένου ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ., το οποίο θα προσαρτάται σε κάθε ένα από τα αντικείμενα, και θα φέρει, υποχρεωτικά, τουλάχιστον το μοναδιαίο αριθμό αποστολής, τον διακριτικό τίτλο και την ένδειξη «Ε.Ε.Τ.Τ.». Οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών υποχρεούνται να διατηρούν τα αποκόμματα ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. στο αρχείο τους, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, για ελάχιστη χρονική περίοδο έξι (6) μηνών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλες διατάξεις.
Συνάπτει ατομικές συμβάσεις ταχυμεταφοράς, τις οποίες οφείλουν να διαθέτουν στους χρήστες. Σε περίπτωση που οι συμβάσεις συνάπτονται για πλήθος αντικειμένων ή για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οι συμβάσεις να μην αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών Εξασφαλίζει στην Ε.Ε.Τ.Τ. τη δυνατότητα ελέγχου συμμόρφωσής της προς τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής των ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχει και επιτρέπει σε προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της για έλεγχο.
Χρησιμοποιεί, σε όσα έντυπα ή διαφημιστικές καταχωρήσεις / παρουσιάσεις της κρίνει σκόπιμο, την ένδειξη «Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Ε.Ε.Τ.Τ., ΑΜ:21-053», με κατάλληλου μεγέθους γραμματοσειρά, ώστε να είναι δυνατή η άμεση διαπίστωση από τους χρήστες ή τις Υπηρεσίες της Ε.Ε.Τ.Τ. ή από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, ότι η επιχείρηση παρέχει νομίμως ταχυδρομικές υπηρεσίες

3. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ Ο Χ.Υ.Κ. ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ

Για τη διαμόρφωση του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Χρήστες ελήφθησαν υπόψη ο Νόμος 2414/1996, ο Νόμος 2668/18-12-1998 «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», η ΙΑ 290/2000/Β-683 του Υφυπουργού Μεταφορών, η Υ. Α. 57810/23-4-1999 (ΦΕΚ 437, Τεύχος Β) και άλλες σχετικές διατάξεις.

4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία GOLDEN CARS SERVICES με διακριτικό τίτλο GOLDEN CARS SERVICES παρέχει τις βασικές γενικές ταχυδρομικές υπηρεσίες (υπηρεσίες περισυλλογής διαλογής, μεταφοράς και διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων) αλλά και τις λοιπές ταχυδρομικές υπηρεσίες (υπηρεσίες που δεν ανήκουν στις βασικές ταχυδρομικές και έχουν σχέση κυρίως με ειδικής επείγουσας διαβίβασης αντικείμενα, παρακολουθούμενα από ΕΣΠΕΤΑ ειδικό σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού, με διαφημιστικά αντικείμενα χωρίς διεύθυνση, με την προετοιμασία των ταχυδρομικών αντικειμένων και την ανταλλαγή εγγράφων). Η εταιρεία λειτουργεί ως Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία και κατά την έναρξη λειτουργίας της απασχολεί εργαζόμενους που διεκπεραιώνουν τις αποστολές εντός Νομού Αττικής, ενώ για την χερσαία και νησιωτική Ελλάδα επιχειρεί σε συνεργασία με άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών.

5. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Για όλες τις υπηρεσίες μας υπάρχει σχετική γενική κατηγορία και υποκατηγορίες με ανάλυση αυτών και κόστος παροχής τους από την GOLDEN CARS SERVICES.

6. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ελάχιστη κατ΄ αποκοπή αποζημίωση για πλημμελή εκ μέρους της εταιρείας μας παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών προς το χρήστη ορίζεται σύμφωνα με την Υ. Α. 290/2000/Β-683 του Υφυπουργού Μεταφορών ως εξής:
6.1. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ζημιά ανασφάλιστου ταχυδρομικού αντικειμένου αποζημίωση 70 € για έγγραφα και 300 € για δέματα ως ανώτατο ποσό αποζημίωσης. Με απώλεια εξομοιώνεται και η ολική καταστροφή του ταχυδρομικού αντικειμένου.
6.2. Για αποδεδειγμένη καθυστέρηση επίδοσης απλών συστημένων αποστολών πέραν του συμφωνημένου χρόνου, 1,00€ για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Για καθυστέρηση επίδοσης συστημένων αποστολών επείγουσας διαβίβασης η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση το λόγο των τελών που καταβάλλονται για επείγουσες διαβιβάσεις προς τα τέλη που καταβάλλονται για απλές διαβιβάσεις. Σε καμία περίπτωση πάντως η αποζημίωση δεν θα υπερβαίνει την αποζημίωση που καταβάλλεται για απώλεια.
6.3. Για απώλεια, κλοπή ή καταστροφή ασφαλισμένου ταχυδρομικού αντικειμένου με δηλωμένη αξία και έγγραφη συμφωνία ασφάλισης και συμφωνημένη επιβάρυνση , το ποσό της αποζημίωσης είναι αυτό που δηλώθηκε από τον αποστολέα και όχι μεγαλύτερο του ποσού το οποίο καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρία.
Οι αποζημιώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων καταβάλλονται στον αποστολέα, ή αν αυτός παραιτηθεί των δικαιωμάτων του, στον παραλήπτη του ταχυδρομικού αντικειμένου.
Ουδεμία αξίωση αποζημίωσης, που προβλέπεται ανωτέρω, μπορεί να προβληθεί κατά της ταχυδρομικής επιχείρησης μετά την παρέλευση είκοσι ημερών (20) από την κατάθεση του αντικειμένου και εφόσον υπάρχει εντός του παραπάνω χρονικού ορίου έγγραφη απαίτηση από τον χρήστη.
Η εταιρία δεν ευθύνεται στις περιπτώσεις που η απώλεια, βλάβη ή καθυστέρηση επίδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου οφείλεται σε περιστατικά που δεν μπορούσε να προβλέψει ούτε να αποφύγει ή υπαιτιότητα του αποστολέα ή στην ιδιαίτερη φύση του ταχυδρομικού αντικειμένου ή γιατί ο παραλήπτης δεν ανταποκρινόταν σε αποδεδειγμένες προσπάθειες επικοινωνίας για την παράδοση. Δεν ευθύνεται επίσης για αποστολές των οποίων το περιεχόμενο εμπίπτει σε απαγόρευση διακίνησης ή κατοχής για τον αποστολέα και /ή τον παραλήπτη, καθώς και για αποστολές το περιεχόμενο των οποίων έχει κατασχεθεί ή καταστραφεί από τις αρμόδιες Αρχές.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καθυστέρησης επίδοσης, μερικής ή ολικής καταστροφής του ταχυδρομικού αντικειμένου, ο αποστολέας και/ή ο παραλήπτης αυτού οφείλουν να ενημερώσουν την εταιρία με έγγραφη αίτησή τους που κατατίθεται ( με απόδειξη παραλαβής ) στο Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτών εντός είκοσι (20 ) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα έπρεπε αυτό να είχε παραδοθεί στον παραλήπτη. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται με ακρίβεια τα στοιχεία του αποστολέα του παραλήπτη, ο αριθμός της απόδειξης μεταφοράς και η ημερομηνία αποστολής του ταχυδρομικού αντικειμένου ή να επισυνάπτεται αντίγραφο της απόδειξης μεταφοράς-είσπραξης και να γίνεται ειδική μνεία του προβλήματος που προέκυψε κατά τη μεταφορά του. Η αίτηση μπορεί επίσης να αποστέλλεται στη διεύθυνση της έδρας της εταιρίας (υπόψη Γραφείου Ενημέρωσης Καταναλωτών ) με συστημένη επιστολή. Η εταιρία οφείλει εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της να απαντά στον αιτούντα παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ταχυδρομικό αντικείμενο καθώς και για το πρόβλημα που ανέκυψε κατά τη μεταφορά του. Εφόσον αποδειχθεί ότι ευθύνεται η εταιρία για την απώλεια, κλοπή, καθυστερημένη επίδοση, μερική ή ολική καταστροφή του ταχυδρομικού αντικειμένου, η επιχείρηση υποχρεούται να αποζημιώσει το χρήστη (αποστολέα ή παραλήπτη) μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση της αιτήσεως αναζήτησης του χρήστη στην εταιρία.

8. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού επί της έδρας είναι από τις 09:00 έως τις 17:00 από Δευτέρα έως και Παρασκευή και μέσο email όλο το 24ώρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδος.

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το προσωπικό της εταιρίας έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα. Συνεπώς είναι υποχρεωμένο να τηρεί τις ουσιώδεις απαιτήσεις για τη παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα όσον αφορά στη διασφάλιση του απορρήτου της ταχυδρομικής επικοινωνίας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του άρθρου 22 του Ν. 2668/1998 καθώς και να διαφυλάττει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των χρηστών. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση ελέγχου με βάση ποιοτικά χαρακτηριστικά, της συμπεριφοράς του προσωπικού της ενώ είναι υποχρεωμένη να διερευνήση κάθε καταγγελία που γίνεται και αφορά στην ελλειμματική εξυπηρέτηση εκ μέρους των ανθρώπων της.

9. ΡΕΣΕΨΙΟΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η ρεσεψιόν υποδοχής και ενημέρωσης στεγάζεται στην έδρα της εταιρίας, λειτουργεί από τις 9:00 π.μ έως τις 17:00 μ.μ από Δευτέρα έως Παρασκευή με αρμοδιότητα την παραλαβή των αιτήσεων των χρηστών των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Επίσης είναι αρμόδια για την ενημέρωση, πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των χρηστών σχετικά με κάθε απορία ή παράπονο που έχει σχέση με την παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών από την επιχείρηση.

10. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καθυστερημένης επίδοσης, μερικής ή ολικής καταστροφής του ταχυδρομικού δέματος αλλά και κάθε εν γένει παραπόνου του χρήστη των ταχυδρομικών υπηρεσιών, και εφόσον υπάρχει διαφωνία μεταξύ αυτού και της επιχείρησης σχετικά με την ευθύνη της εταιρείας, ο χρήστης έχει το δικαίωμα, με αίτησή του που θα καταθέσει στη ΡΕΣΕΨΙΟΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ εντός είκοσι ημερών (20) από την απάντηση της εταιρείας στην αίτηση για ενημέρωση που πρέπει ήδη να έχει καταθέσει, να ζητήσει τη συγκρότηση της Επιτροπής αυτή αποτελείται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, έναν (1) εκπρόσωπο των Χρηστών και τον ενδιαφερόμενο χρήστη. Η εταιρεία οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήψη της αιτήσεως να μεριμνήσει για το διορισμό εκπροσώπου των Χρηστών και να ενημερώσει εγγράφως ( με απόδειξη παραλαβής ) τον αιτούντα χρήστη για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο που θα λάβει χώρα η συνεδρίαση της Επιτροπής καθώς και για την σύνθεση αυτής. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, στην οποία προεδρεύει ο Εκπρόσωπος των Χρηστών, τηρούνται πρακτικά τα οποία καταγράφονται στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών που τηρείται από την εταιρία. Στα πρακτικά πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς η σύνθεση της Επιτροπής, η ημερομηνία και ο τόπος όπου αυτή συνεδρίασε, το θέμα ή τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε, οι απόψεις των ενδιαφερομένων, οι λύσεις που προτάθηκαν και η τελική απόφαση που πάρθηκε. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής και αν κάποιο αρνηθεί να υπογράψει, η άρνησή του βεβαιώνεται από τα λοιπά μέλη. Η απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών δεσμεύει τα μέλη εφόσον συμφώνησαν σε αυτή και υλοποιείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών το αργότερο.

11. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ.

Παραλαμβάνουμε δέματα ως 30 κιλά ανά δέμα, αλλά μπορούμε να αρνηθούμε την παραλαβή δέματος το οποίο δεν ικανοποιεί τις αρχές της ασφάλειας των μεταφορών ή ο αποστολέας έχει δώσει λάθος στοιχεία ή ελλιπή στοιχεία αποστολής.

12. ΑΝΕΠΙΔΟΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.

Η Golden Cars Services είναι υποχρεωμένη να διαφυλάξει τα ανεπίδοτα ταχυδρομικά αντικείμενα χωρίς καμία επιβάρυνση για τον αποστολέα έως και εξήντα (60) ημέρες. Η Golden Cars Services είναι υποχρεωμένη να αποστείλει το ταχυδρομικό αντικείμενο στον παραλήπτη με χρέωση αμοιβής της δική του και αν αυτό σταθεί αδύνατο, τότε η αμοιβή της πληρώνεται από τον αποστολέα. Σε περίπτωση που οι αρχές παρακρατήσουν κάποιο ή κάποια ταχυδρομικά αντικείμενα η Golden Cars Services δεν φέρει κάποια ευθύνη, υποχρεούται όμως να προσπαθήσει με κάθε νόμιμο τρόπο να μην συμβεί αυτό.

13. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ- ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.

Οι Γενικοί Όροι Μεταφοράς – Ατομική Σύμβαση , είναι αναπόσπαστο μέρος του Χ.Υ.Κ. τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα ο καταναλωτής με την ανάθεση της μεταφοράς.

ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σε περίπτωση που κατά την παράδοση θέλετε να εισπράξουμε χρήματα ( αντικαταβολή ) θα πρέπει να κατεβάσετε το παρακάτω έντυπο ώστε να συμπληρώσετε τον τραπεζικό λογαριασμό σας και θα το αποστείλετε στο info@goldencars.gr
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ – Επιστολή Αντικαταβολών σε πελάτη – GOLDEN CARS SERVICES

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία.

Η Γνώμη σας Μετράει

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ